Archiwum dla miesiąca: lipiec 2017


Jeden przelew do ZUS zamiast czterech

Teraz przedsiębiorca musi dokonywać kilku przelewów do ZUS. Dzięki zmianom i wprowadzeniu indywidualnego rachunku składkowego będzie mógł dokonać jednej wpłaty. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie.

Nowelizacja przepisów przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech.

Z nowelizacji wynika więc, że jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na:

  •     Ubezpieczenia społeczne,
  •     Ubezpieczenie zdrowotne,
  •     Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  •     Fundusz Emerytur Pomostowych.

W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Będzie to możliwe dzięki zrównaniu – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy dotyczące min. zaświadczeń o niezaleganiu czy kwestii „outsourcingu” w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Skontaktuj się z nami -> link do kontakt@teambuchalter.pl

Nowa ulga inwestycyjna dla firm

Celem inicjatywy jest wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej, czyli rozszerzenie zakresu jednorazowej amortyzacji środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia. Chodzi o zakupy w przedziale między 10 a 100 tys. Zł. Będzie więc możliwość do dokonania zakupów, które były dotychczas odkładane, np. robotów, maszyn czy komputerów. Co ważne, nie będzie można w ten sposób rozliczyć zakupu samochodu ani nieruchomości. Ułatwienie dokonania inwestycji skierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm, jednak z ulgi będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Według Ministerstwa Rozwoju obecnie do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł. Nowela rozszerzy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych o odpisy jednorazowe na kwotę nieprzekraczającą w skali roku 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie dokonanie w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Ponadto, nowe prawo da możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych. Ulga obejmuje nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. maszyny i urządzenia.

Nowelizacje przepisów ustaw podatkowych mają wejść w życie w drugim kwartale 2017 roku.

Skontaktuj się z nami -> link do kontakt@teambuchalter.pl

Minimalne wynagrodzenie wzrasta do 2.000 zł

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.000 zł. Zmiana dotyczy wszystkich pracowników bowiem, od 1 stycznia 2017 r. zostaje zlikwidowana możliwość wynagradzania pracowników w okresie pierwszego roku pracy pensją w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy gwarantujące zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł za każdą godzinę pracy. W związku z tym będzie istniała konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej.

Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy będzie prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach.

Kwestie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, co do zasady, powinny być ustalone w umowie zawartej przez strony.

W przypadku gdy strony w zawartej umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący je ma obowiązek przedłożyć w jednej z wybranych form:

  • pisemnej,
  • elektronicznej,
  • dokumentowej.

Informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, najpóźniej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami -> kontakt@teambuchalter.pl

Nowa kwota wolna o podatku

Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek
nie więcej niż 6.600 zł 1.188,00 zł
więcej niż 6.600 zł i nie więcej niż 11.000 zł 1.188,00 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł
więcej niż 11.000 zł i nie więcej niż 85.528 zł 556,02 zł
więcej niż 85.528 zł i nie więcej niż 127.000 zł 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł

Oznacza to, że po przekroczeniu dochodu w kwocie 127.000 zł kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Do 20 stycznia 2017 r. jest czas na dokonanie wyboru formy opodatkowania na rok 2017. Osiągając dochody przekraczające kwotę pozwalającą na korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek warto zastanowić się nad wyborem opodatkowania w formie 19% liniowego podatku dochodowego.

Skontaktuj się z nami -> kontakt@teambuchalter.pl

Obniżenie limitu kwotowego transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. obniżeniu ulega limit kwotowy transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być zapłacone w formie gotówkowej. Kwota transakcji, która może być zapłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego zostanie obniżona z obecnych 15.000 EUR do 15.000 PLN.

Naruszający powyższe zasady przedsiębiorca objęty będzie sankcjami. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych ustalają w tym przypadku ograniczenia kwot jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Skontaktuj się z nami -> kontakt@teambuchalter.pl