Category Archives: Aktualności


Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o PPK będą obowiązywały wszystkie podmioty zatrudniające. Oznacza to, że do obowiązków z niej wynikających będą musieli dostosować się zatrudniający co najmniej jednego pracownika lub zleceniobiorcę, za którego opłacane są składki emerytalno-rentowe.

Terminy jakie obowiązują podmioty do podjęcia działania to:

 • do dnia 23 marca 2021 r. podmiot musi zawrzeć porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej,
 • do dnia 23 kwietnia 2021 r. podmiot musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK,
 • do dnia 10 maja 2021 r. podmiot musi podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Wsparciem we wdrożeniu przepisów ustawy o PPK służą instytucje finansowe, które zajmują się obsługą PPK.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PPK można znaleźć na stronie https://www.mojeppk.pl/

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. do wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz podatku od towarów i usług VAT posłuży indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub można otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Do sprawdzenia własnego numeru rachunku niezbędny jest identyfikator NIP lub PESEL, przy czym należy zwrócić uwagę na poprawne podanie danych identyfikacyjnych, gdyż od tego zależeć będzie prawidłowe wygenerowanie numeru rachunku.

Dotychczasowe rachunki bankowe na które obecnie wpłacamy zobowiązania podatkowe będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., a po tej dacie należy dokonywać wpłat wyłącznie na nowe mikrorachunki podatkowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest bezpłatny i elektroniczny wykaz podatników VAT. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru jako podatników VAT.

 

Wykaz zawiera m.in. następujące dane podmiotów:

 • Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • Numer NIP, jeżeli taki numer został przyznany,
 • Status podmiotu,
 • Numer REGON,
 • Numer PESEL,
 • Numer w KRS,
 • Adres siedziby,
 • Numery rachunków rozliczeniowych lub innych rachunków w SKOK, wykazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

 

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości niemniejszej niż 15.000 zł brutto na rachunek zamieszczony w wykazie podatników VAT.

 

Należy zatem koniecznie zadbać o sprawdzenie czy rachunek bankowy wskazany na fakturze, którą chcemy zapłacić jest wskazany na wykazie podatników VAT.

 

W przypadku zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykazany w wykazie podatników VAT nie będzie można zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencji tej można uniknąć informując o dokonaniu zapłaty na inny rachunek naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

 

Należy również zweryfikować czy posiadane przez własny podmiot rachunki bankowe figurują na wykazie podatników VAT. Niestety praktyka pokazuje, że w tym względzie może się okazać, że pomimo zaktualizowania danych o posiadanych rachunkach bankowych we właściwym według adresu siedziby Urzędzie Skarbowym KAS nie zaktualizuje tych danych na wykazie podatników VAT. Należy wówczas powiadomić Urząd Skarbowy o takim fakcie i domagać się aktualizacji danych na wykazie podatników VAT, gdyż może to mieć istotne znaczenie w kontekście płatności od swoich kontrahentów.

 

 

 

 

PIT zero dla młodych od 1 sierpnia 2019 roku

fot. Sylvain Sonnet/Getty Images

 

Według propozycji Ministerstwa Finansów od 1 sierpnia 2019 roku ma zacząć obowiązywać ulga dla młodych pracowników do ukończenia 26 roku życia.

Ulgą mają być objęte przychody z umów o pracę oraz umów zlecenia.

 

Limit zwolnienia to kwota w wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

W 2019 roku limit zwolnienia wyniesie 5/12 wymienionej kwoty, gdyż zwolnienie dotyczyć będzie okresu 5 miesięcy od sierpnia do grudnia i wyniesie 35 636,67 zł.

Ulga będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od sierpnia 2019 r.

 

„Twój e-PIT” Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok przygotuje KAS

W 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38. Zeznania będą sporządzone na podstawie informacji przekazanych od płatników oraz ze złożonych za ubiegły rok zeznań podatkowych w zakresie ulg i odliczeń.

Zeznania podatkowe za 2018 rok przygotowane przez KAS można:

 1. Zaakceptować zeznanie bez zmian,
 2. Wprowadzić odpowiednie zmiany do zeznania, np. 1% dla OPP i zaakceptować,
 3. Odrzucić zeznanie podatkowe, wówczas należy sporządzić je samodzielnie,
 4. Nie robić nic, wówczas zeznanie zostanie uznane za złożone w dniu 30 kwietnia 2019r.

 

Od roku 2020 planowane jest również sporządzanie zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L przez KAS i udostępnianie ich na podstawie zgromadzonych danych w portalu podatkowym.

Zmiany w leasingu i eksploatacji pojazdów od stycznia 2019 roku

Od stycznia 2019 roku zmianie ulegają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w zakresie zakupu, leasingu i eksploatacji pojazdów osobowych.

Zmianie z 20.000 EUR do 150.000 PLN ulegnie limit kosztów dla aut z silnikami spalinowymi oraz z 30.000 EUR do 225.000 PLN dla aut elektrycznych. Zmiany będą obejmować leasing, tym samym nowe limity obejmą taką formę użytkowania aut. Aby móc skorzystać z możliwości zaliczenia pełnych rat do kosztów należy odpowiednią umowę podpisać jeszcze do końca 2018 roku.

Ponadto, od stycznia 2019 roku, do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją pojazdów osobowych, nie jak do tej pory 100%.

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy będą mogli opłacać niższe składki ZUS, które będą uzależnione od osiągniętych przychodów. Z nowych preferencji będą mogły skorzystać osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą (oraz osoby z nimi współpracujące), które spełnią określone warunki.

Z preferencji w postaci opłacania składek w wysokości zależnej od przychodu będą mogły skorzystać wyłącznie:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 

Osoby te będą mogły skorzystać z tej preferencji pod warunkiem m.in., że:

 • roczna kwota osiągniętych przez nich przychodów w roku poprzednim nie przekroczy kwoty 63 000 zł,
 • prowadziły działalność gospodarczą w roku poprzednim co najmniej przez 60 dni kalendarzowych.

 

Przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy wymiaru składek zależnej od przychodu maksymalnie przez okres 3 lat (36 miesięcy) w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

Z preferencji w oskładkowaniu nie mogą korzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły (oprócz działalności gospodarczej) także pozarolniczą działalność m.in.:

 • jako wspólnicy spółek osobowych,
 • w zakresie wolnego zawodu,
 • jako osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, placówkę na podstawie przepisów prawa oświatowego;
 • opłacają składki na preferencyjnych warunkach, tj. od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • w poprzednim roku opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług czyli osoby, które zostały zwolnione z podatku VAT, gdyż wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł;
 • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności w ramach stosunku pracy.

ZUS ostrzega przed oszustami

Uwaga na maile z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej rzekomo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odbierając takiego maila otrzymujemy zawirusowaną korespondencję elektroniczną. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załącznika. Plik zawiera zawirusowane oprogramowanie, które natychmiast instaluje się na komputerze.

Zobacz porady na temat ubezpieczeń społecznych>>>

W ostatnich dniach do części klientów ZUS trafiły maile, jakoby od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  z informacją o konieczności opłacenia faktury wystawionej przez sam ZUS. Do wiadomości załączony jest plik z fakturą. Jego otwarcie grozi zainfekowaniem komputera, blokadą dostępu do plików, czy przechwyceniem wrażliwych danych, np. loginów i haseł do bankowości elektronicznej, czy mediów społecznościowych. Jeśli otrzymamy taki mail, najlepiej od razu go skasować, ale przede wszystkim – pod żadnym pozorem – nie otwierać załączonego pliku.

Wszystkich naszych klientów uczulamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wystawia i nie wysyła faktur, tak jak nie wystawia i nie wysyła innej dokumentacji drogą mailową. Wszelkie dokumenty i formularze ZUS można pobrać samodzielnie ze strony internetowej Zakładu. Ewentualne informacje drogą elektroniczną ZUS przekazuje tylko tym klientom, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS i dzieje się to właśnie za pośrednictwem profilu na PUE ZUS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej korespondencji, prosimy klientów o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – pod numer 22 560 16 00.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO 2017

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości podszywa się pod pracownika Izby Administracji Skarbowej i informuje o kontroli przeprowadzonej przez fikcyjny „Główny Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie” w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Poniżej przykład treści fałszywego e-maila (pisownia oryginalna):
Temat: KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO 2017

Dnia 03.07.2018 roku zostala przeprowadzona kontrola poprzez Glówny Urzad Kontroli Skarbowej w Warszawie w sprawie zeznania podatkowego za rok 2017.. Inspektor ds. Rozliczen informuje o wystapieniu pewnych braków formalnych w dokumentacji przedstawionej przez Panstwa.
W zwiaku z powyzym prosimy o wypelnienie zalaczonych formularzy w celu przedlozenia w terminie 7 dni od dnia powyzszego zawiadomienia do wlasciwego Urzedu Skarbowego. Formularze w zalaczniku sa równiez dostepne w wersji online klikajajac w ponizszy odnosnik:

    ZLOZ

WNIOSEK

Z powazaniem
Kordynator JPK

Krajowa Informacja Skarbowa – tu mozna uzyskac wszelkie
informacje podatkowe i celne:
tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnego) lub 22 33 00 330 (z
dowolnego telefonego).

300 ZŁ DLA UCZNIA – WNIOSKI OD 1 LIPCA 2018r

Minister pracy przypomniała w polskim radiu, że wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach programu „Dobry start” będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca 2018r., a w tradycyjnej formie papierowej od 1 sierpnia 2018r.
W ramach programu „Dobry start” będzie wypłacane przysługujące raz w roku jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Świadczenie będzie przysługiwało dziecku lub osobie uczącej się do 20. roku życia. W przypadku niepełnosprawnych dzieci lub niepełnosprawnych osób uczących się świadczenie będzie wypłacane do 24. roku życia. Wniosek mogą składać nie tylko rodzice, ale też np. opiekunowie lub rodziny zastępcze.
Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).
Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. wysłane pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.
Rozpatrzenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku złożonego w lipcu i sierpniu oraz wypłata świadczenia nastąpią nie później niż do końca września.
Po raz pierwszy program ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – przez powiaty.