Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest bezpłatny i elektroniczny wykaz podatników VAT. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru jako podatników VAT.

 

Wykaz zawiera m.in. następujące dane podmiotów:

  • Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
  • Numer NIP, jeżeli taki numer został przyznany,
  • Status podmiotu,
  • Numer REGON,
  • Numer PESEL,
  • Numer w KRS,
  • Adres siedziby,
  • Numery rachunków rozliczeniowych lub innych rachunków w SKOK, wykazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

 

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości niemniejszej niż 15.000 zł brutto na rachunek zamieszczony w wykazie podatników VAT.

 

Należy zatem koniecznie zadbać o sprawdzenie czy rachunek bankowy wskazany na fakturze, którą chcemy zapłacić jest wskazany na wykazie podatników VAT.

 

W przypadku zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykazany w wykazie podatników VAT nie będzie można zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Konsekwencji tej można uniknąć informując o dokonaniu zapłaty na inny rachunek naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

 

Należy również zweryfikować czy posiadane przez własny podmiot rachunki bankowe figurują na wykazie podatników VAT. Niestety praktyka pokazuje, że w tym względzie może się okazać, że pomimo zaktualizowania danych o posiadanych rachunkach bankowych we właściwym według adresu siedziby Urzędzie Skarbowym KAS nie zaktualizuje tych danych na wykazie podatników VAT. Należy wówczas powiadomić Urząd Skarbowy o takim fakcie i domagać się aktualizacji danych na wykazie podatników VAT, gdyż może to mieć istotne znaczenie w kontekście płatności od swoich kontrahentów.