Minimalne wynagrodzenie wzrasta do 2.000 zł

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.000 zł. Zmiana dotyczy wszystkich pracowników bowiem, od 1 stycznia 2017 r. zostaje zlikwidowana możliwość wynagradzania pracowników w okresie pierwszego roku pracy pensją w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy gwarantujące zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym minimalną stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł za każdą godzinę pracy. W związku z tym będzie istniała konieczność ewidencjonowania liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia lub świadczenie usług. Taka ewidencja będzie mogła być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub dokumentowej.

Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy będzie prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach.

Kwestie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, co do zasady, powinny być ustalone w umowie zawartej przez strony.

W przypadku gdy strony w zawartej umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący je ma obowiązek przedłożyć w jednej z wybranych form:

  • pisemnej,
  • elektronicznej,
  • dokumentowej.

Informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, najpóźniej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Skontaktuj się z nami -> kontakt@teambuchalter.pl