Obsługa kadr i płac obejmuje:

Sporządzanie:

 • List płac dla pracowników, w tym na wypłatę zasiłków w imieniu ZUS,
 • Dokumentów związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę,
  rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem/ bez wypowiedzenia, wygaśnięciem umowy o pracę
 • Umów cywilnoprawnych związanych z zatrudnieniem dodatkowej kadry pracowniczej,
 • Rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Dokumentów zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonych
 • Raportów imiennych niezbędnych do obliczenia składek ZUS
 • Informacji o dochodach

Przekazywanie drogą elektroniczną (podpis kwalifikowany):

 • Deklaracji podatkowych PIT,
 • Deklaracji i informacji dla PFRON
 • Dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,

Prowadzenie teczek – akt osobowych oraz dodatkowo:

 • Pomoc w organizowaniu szkoleń BHP dla pracowników,
 • Sprawowanie nadzoru nad terminowością przeprowadzania okresowych badań lekarskich,
 • Sporządzanie dokumentów związanych z badaniami lekarskimi,
 • Sporządzanie świadectw pracy z tytułu rozwiazania umowy o pracę,

Usługa obejmuje również:

 • Ustalanie uprawnień pracowników do urlopów wypoczynkowych oraz innych urlopów i zwolnień od pracy,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów bezpłatnych pracownikom,
 • Udzielanie informacji o obowiązku przestrzegania przez pracodawcę ochrony pracy kobiet,
 • Wystawianie dla pracowników zaświadczeń o zarobkach dla banków, dla potrzeb dodatków mieszkaniowych itp,
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontroli,
 • Wsparcie podczas kontroli prowadzonej przez ZUS