Rachunkowość uproszczona Biznes Mini obejmuje:

Prowadzenie w zależności od wyboru:

 • Karty podatkowej,
 • Ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

Prowadzenie ewidencji dodatkowych:

 • Ewidencji dla celów podatku VAT,
 • Ewidencji wyposażenia,
 • Ewidencji środków trwałych,

Sporządzanie:

 • Deklaracji podatkowych
 • Przygotowanie przelewów bankowych w formie papierowej lub informacji za pomocą e-mail
 • Comiesięcznej informacji zbiorczej
 • Informacji rocznej o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej

Przekazywanie drogą elektroniczną (podpis kwalifikowany):

 • Deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych
 • Jednolitego pliku kontrolnego

Usługa obejmuje również:

 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontroli,
 • Wsparcie podczas kontroli prowadzonej przez organy skarbowe,
 • Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności,
 • Pomoc w zakresie zgłaszania zmian dotyczących prowadzonej działalności

Kadry i płace, w ramach odrębnej umowy